Sau khi xây dựng trang review phim, chúng ta tiếp tục xây dựng trang tạo todo list với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm

– Tạo danh sách các todo
– Tạo các việc cần làm trong các todo list
– Đánh dấu các việc đã hoàn thành

Các bước chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang đăng việc làm với Ruby on Rails

Post Comment