Sau khi xây dựng trang tạo do list, chúng ta tiếp tục xây dựng trang đăng việc làm với Ruby on Rails, các chức năng chính gồm

– Đăng việc làm
– Phân nhóm việc làm
– Filtering việc làm

Các bước chi tiết các bạn xem video của Mackenzie Child

Bài tiếp theo chúng ta xây dựng trang nhật ký luyện tập với Ruby on Rails

Post Comment